Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u veži sa članom 12. stav (2) Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC ZA

DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI NAGRADE

ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA IZUZETNE

REZULTATE POSLOVANJA U 2018. GODINI

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za donošenje Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2018. godini, i to u iznosu dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj kalendarskoj godini prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 613/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.