Temeljem čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog mi­nistra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019.  godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S

KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I

PODUZETNICIMA - POTICAJ ZA VETERINARSTVO"

UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspodje­le sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima -Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) (u daljnjem tekstu: Program),

Sredstva, za realizaciju Programa iz stavka (1) ove točke isplatit će se sa razdjela 24, pozicija 6145 "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Realizacija Programa iz točke I ove odluke vršit će se u zavisnosti od ostvarenih, prihoda u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Program iz točke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva dostaviti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i Zakonu o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00).

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno mini­starstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

O utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je dužno podnositi tromjesečno izvješće Federalnom ministarstvu finan­cija.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 615/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.