Na osnovu čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I

PREDUZETNICIMA - POTICAJ ZA VETERINARSTVO"

UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVLNE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) (u daljem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju Programa iz stava (1) ove tačke isplatit će se sa razdjela 24, pozicija 6145 "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Realizacija Programa iz tačke I ove odluke vršit će se u zavisnosti od ostvarenih prihoda u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Program iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva dostaviti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i Zakonom o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00).

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je dužno podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom ministarstvu finansija.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 615/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.