Temeljem čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne, Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) i članka 4. stavak (4) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije Bili", broj 42/10), a u vezi sa člankom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"SUBVENCIJA PRIVATNIM PODUZEĆIMA I

PODUZETNICIMA - POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU"

UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspodje­le sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima -Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju Programa iz stavka (1) ove točke isplatit će se s pozicije 614500 "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 68.700.000,00 KM (u daljnjem tekstu: Proračun).

 

 

II

 

 

Program iz točke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret Proračuna, razdjel 24. s pozicije 614500 "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu". Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne Hercegovine za 2019. godinu, Zakonu o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonu o poljoprivredi.

 

 

IV

 

 

Kontrola u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih koris­nika, kao i tijeku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministar­stvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora odnosno ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava u cilju osiguranja namjenskog utroška sredstava.

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, kao j kontrola nad realizacijom svih mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

O utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke Federalno ministarstvo će podnositi tromjesečno izvješće Federalnom ministarstvu financija.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 614/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.