Na osnovu čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) i člana 4. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u vezi sa članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I

PREDUZETNICIMA - POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU"

UTVRĐENIH BUDŽETOM, FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program uuoška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju Programa iz stava (1) ove tačke isplatit će se s pozicije 614500 "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 68.700.000,00 KM (u daljem tekstu: Budžet).

 

 

II

 

 

Program iz taćke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret Budžeta, razdjel 24. s pozicije 614500 "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu". Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne Hercegovine za 2019. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

 

 

IV

 

 

Kontrola u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom mini­starstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora odnosno ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava u cilju osiguranja namjenskog utroška sredstava.

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, kao i kontrola nad realizacijom svih mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju, se Federalno ministar­stvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Federalno ministarstvo će podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom ministarstvu finansija.

 

 

VII

 

 

Ova odluka slupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 614/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.