Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i nauke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI

DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO TEMELJU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

 

I

 

 

Odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 434.500,00 KM uplaćenih u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini, ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću, kako slijedi:

a)     Iznos od 108.225,00 KM raspodjeljuje se za financi­ranje 19 programa i projekta iz oblasti "Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure pojavnom konkursu (Privitak - Lista korisnika broj 1)

b)     Iznos od 326.275,00 KM raspodjeljuje se za financira­nje 57 programa i projekata iz oblasti "Sudjelovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki" sadržanih u odo­brenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom natječaju (Prilog -Lista korisnika broj 2) Lista korisnika broj l i Lista korisnika broj 2 iz stavka (1) ove točke, koje se nalaze u privitku ove odluke, čine njen sastavni

dio.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odiuke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.

Ugovori iz stavka (1) ove točke će sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obveza korisnika sredstava da, najkasnije do 31.12.2019. godine, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Korisnici sredstava su dužni u prilogu izvješća iz stavka (2) ove točke, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

 

III

 

 

Ukoliko korisnik sredstava, u roku određenom u stavku (2) točke II ove odluke, ne dostavi Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke izvješće o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroši suprotno propisanim kriterijima, dužan je na zahtjev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke izvršiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698; proračunska organizacija 5401001; vrsta prihoda 722 719; Šifra općine 180.

Protiv korisnika sredslava koji ne izvrši povrat dodijeljenih sredstava sukladno stavku (1) ove točke, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će sukladno zakonu, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava iz točke I ove odluke koji u ugovorenom roku ne dostave izvješće o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će najkasnije do 1. ožujka 2020. godine, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz točke I ove odluke.

 

 

VI

 

 

Za izvršenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo financija, svatko iz svoje nadležnosti, a sukladno članku 11. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 611/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.