Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i elana 9. stav (2) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i nauke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJA LISTE KORISNIKA l RASPODJELI

DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

 

I

 

 

Odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 434.500,00 KM uplaćenih u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, kako slijedi:

a)     Iznos od 108.225,00 KM raspodjeljuje se za finansiranje 19 programa i projekta iz oblasti "Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja", sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu (Prilog - Lista korisnika broj l)

b)     Iznos od 326.275,00 KM - raspodjeljuje se za finansiranje 57 programa i projekata iz oblasti "Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki" sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu (Prilog - Lista korisnika broj 2) Lista korisnika broj l i Lista korisnika broj 2 iz stava (1) ove tačke, koje se nalaze u prilogu ove odluke, čine njen sastavni

dio.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.

Ugovori iz stava (1) ove tačke će sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obaveza korisnika sredstava da, najkasnije do 31.12.2019. godine, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Korisnici sredstava su dužni u prilogu izvještaja iz stava (2) ove tačke, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

 

III

 

 

Ukoliko korisnik sredstava, u roku određenom u stavu (2) tačke II ove odluke, ne dostavi Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroši suprotno propisanim kriterijima, dužan je na zahtjev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke izvršiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698; budžetska organizacija 5401001; vrsta prihoda 722 719; šifra općine 180.

Protiv korisnika sredstava koji ne izvrši povrat dodijeljenih sredstava u skladu sa stavom (1) ove tačke, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će u skladu sa zakonom, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava iz tačke I ove odluke koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će najkasnije do 1. marta 2020. godine, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz tačke I ove odluke.

 

 

VI

 

 

Za izvršenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo finansija, svako iz svoje nadležnosti, a u skladu sa članom 11. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 611/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.