Na osnovu člana 15. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10,16/10 - isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 610/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.