Na osnovu člana 26. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - TRANSFER ZA SANACIJU

ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE" UTVRĐENIH BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine", utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), ekonomski kod 614100, u iznosu od 6.000.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspodjela sredstava iz tačke I ove odluke zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), i to:

- Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu iznos od 2.000.000,00 KM

- Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar iznos od 2.000.000,00 KM i

- Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla iznos od 2.000.000,00 KM

 

Svrha programa

Osiguravanje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima s cijelog teritorija Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH.

 

Sadržaj programa

U okviru ovog programa sredstvima transfera će se izmiriti dio dospjelih obaveza po osnovu nabavke lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i zanavljanje neophodne medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodnih za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Kriteriji za raspodjelu sredstava transfera su;

- Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad sveučiiišno-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/13) kojom je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine preuzeo osnivačka prava nad sva tri klinička centra u Federaciji BiH: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla i Sveučilišna klinička bolnica Mostar,

- Zadovoljavanje zdravstvenih potreba pacijenata s cijelog teritorija Federacije BiH, a koji su korisnici zdravstvenih usluga javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica,

- Osiguranje kontinuiranog pružanja sigurnih i kvali­tetnih zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica.

 

Organizacije koje primaju transfer

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sveučilišna klinička bolnica Mostar Univerzitetsko klinički centar Tuzla.

 

 

III

 

 

Isplata sredstava iz tačke I ove odluke vršit će se kvartalno, po 1/4 odobrenog iznosa, a na osnovu zahtjeva korisnika sredstava.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa korisnicima iz tačke I ove odluke kojima su sredstva dodijeljena.

 

 

V

 

 

Federalni ministar zdravstva će imenovati posebnu komisiju koja će pratiti namjenski utrošak sredstava iz tačke I ove odluke.

 

 

VI

 

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke korisnici sredstava će tromjesečno podnositi izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva.

 

 

VII

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija.

 

 

VIII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 605/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.