Na temelju članka 26. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene rfovine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ROMA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"

UTVRĐENIH PRARAČUNOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine", utvrđenih u razdjelu 20. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), ekonomski kod 614100, u iznosu od 50.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke usmjerit će se za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Svrha programa:

Pružanje adekvatne zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koji nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Federaciji Bosne i Hercegovine, pod jednakim uvjetima kao i za ostale grupacije pučanstva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Pružena zdravstvena usluga osobama romske nacionalnosti, koje nemaju stalno prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine sukladno sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10).

 

Organizacija koja prima transfer:

Zdravstvena ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je pružila adekvatnu zdravstvenu uslugu osobama romske nacionalnosti, koje nemaju stalno prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine i dostavila odgovarajuću dokumentaciju Federalnom ministarstvu zdravstva i to: fakturu, otpusno pismo i/ili dokumentaciju o liječenju, dokaz da se radi o osobi romske nacionalnosti te potvrdu nadležnog organa da ista nema stalno prebivalište, odnosno boravište u Federaciji BiH.

 

 

III

 

 

Isplata sredstava iz točke I ove odluke vršit će se na temelju sljedeće dokumentacije:

- faktura ustanove sa popratnom dokumentacijom (otpusno pismo i/ili dokumentaciju o liječenju),

- dokaz da se radi o osobi romske nacionalnosti (potpisana izjava osobe kojoj je pružena zdravstvena usluga, odnosno izjava roditelja/staratelja ukoliko se radi o maloljetnoj osobi),

- potvrdu nadležnog organa (CIPS-a) da ista nema stalno prebivalište, odnosno boravište u Federaciji BiH.

Zdravstvena ustanova koja je pružila zdravstvenu uslugu osobama romske nacionalnosti, koje nemaju stalno prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležna je za pribavljanje potrebne dokumentacije koja se dostavlja Federalnom ministarstvu zdravstva.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke tromjesečno izvješćivati Federalno mini­starstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, a sukladno sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercego­vine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19). Izvješća će sadržavati i gender analizu krajnjih korisnika/ica ovih sredstava.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 604/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.