Na osnovu člana 26. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine,

donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ROMA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspo­djele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondo­vima - zdravstvena zaštita Rorna u Federaciji Bosne i Hercego­vine", utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta Federacije Bosne i Her­cegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 1.1/19), ekonomski kod 614100, u iznosu od 50.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke usmjerit će se za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Svrha programa:

Pružanje adekvatne zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koji nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Federaciji Bosne i Hercegovine, pod jednakim uvjetima kao i za ostale grupacije stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Pružena zdravstvena usluga osobama romske nacionalnosti, koje nemaju stalno prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10).

 

Organizacija koja prima transfer:

Zdravstvena ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je pružila -adekvatnu zdravstvenu uslugu osobama romske nacionalnosti, koje nemaju stalno prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine i dostavila odgovarajuću dokumentaciju Federalnom ministarstvu zdravstva i to: fakturu, otpusno pismo i/ili dokumentaciju o liječenju, dokaz da se radi o osobi romske nacionalnosti te potvrdu nadležnog organa da ista nema stalno prebivalište, odnosno boravište u Federaciji BiH.

 

III

 

 

Isplata sredstava iz tačke I ove odluke vršit će se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- faktura ustanove sa popratnom dokumentacijom (otpusno pismo i/ili dokumentaciju o liječenju),

- dokaz da se radi o osobi romske nacionalnosti (potpisana izjava osobe kojoj je pružena zdravstvena usluga, odnosno izjava roditelja/staratelja ukoliko se

radi o maloljetnoj osobi),

- potvrdu nadležnog organa (CIPS-a) da ista nema stalno prebivalište, odnosno boravište u Federaciji BiH.

Zdravstvena ustanova koja je pružila zdravstvenu uslugu osobama romske nacionalnosti, koje nemaju stalno prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležna je za pribavljanje pot­rebne dokumentacije koja se dostavlja Federalnom ministarstvu zdravstva.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, a u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Herce­govine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19). Izvještaji će sadržavati i gender analizu krajnj ih korisnika/ica ovih sredstava.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 604/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.