Na temelju članka 26. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - ZA ZAVOD ZDRAVSTVENOG

OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACUE BOSNE

I HERCEGOVINE" UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine", utvrđenih u razdjelu 20. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019, godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), ekonomski kod, 614100, u iznosu od 28.500.000,00 KM

 

 

II

 

 

Odobrava se raspodjela sredstava iz točke I ove odluke za financiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa federalnog fonda solidarnosti utvrđenih Programom zdravstvene zaštite koji se financira sredstvima federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu i Financijskim planom federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu, a sukladno sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08 i 52/08) i Odlukom o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/09).

Sredstva navedenog transfera raspoređuju se na pojedinačne programe, kako slijedi:

 

Program

Naziv programa

Iznos transfera KM

1.

Obezbjeđivanje prava na zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

11.000.000

2.

Obezbjeđivanje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

17.500.000

 

Program 1. Obezbjeđivanje prava na zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

 

- Svrha programa

Osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine će se u periodu od 01.1.- 31.12.2019. godine, na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine obezbijediti ostvarivanje prava na zdravstvene usluge, suglasno Odluci o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a sukladno sa obimom zdravstvenih usluga koji je utvrđen za 2019. godinu.

Pružanje zdravstvenih usluga će se pružati u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH za koje ispunjavaju sve potrebne uvjete za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Sa navedenim zdravstvenim ustanovama će se zaključiti ugovori o pružanju zdravstvenih usluga u 2019. godini.

 

- Sadržaj programa

U okviru ovog programa sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2019. godini finansiraće se usluge:

- Usluge kronične, akutne kemodijalize i peritonealna dijaliza;

- Usluge prijevoza na kemodijalizu;

- Dijagnostičke pretrage za dijagnosticiranje hepatitisa Bi C;

- Usluge radioterapije kod malignih oboljenja;

- Usluge ugradnje kohlearnog implantata kod djece;

- Humana reprodukcija lica sa invaliditetom;

- Usluge dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja, testiranja na HIV/AIDS;

- Usluge novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam, fenilketonuriju i adrenahiu hiperplasiu;

- Usluge invazivno-interventne kardiologije i kardiokirurški operativni zahvati; - Usluge najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti neurokirurgije;

- Usluge najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti ortopedije i traumatologije;

- Usluge najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti torakokirurgije;

- Usluge transplantacije (priprema za transplantaciju sa transplantacijom jetre, bubrega, koštane srži, rožnice);

- Usluge nuklearne medicine - visokodozna terapija karcinoma štitnjače radioaktivnim jodom J-132;

- Usluge terapije bolnih koštanih metastaza; Usluge PET/CT za djecu do navršenih 18 godina starosti;

- Usluge najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti vaskularne kirurgije i invazivno-interventne dijagno­stičko terapijske procedure na krvnim sudovima;

- Usluge najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz oblasti urologije (implantacija vještačkog sfinktera uretre i cistektomija sa supravezikalnom derivacijom);

- Terapija određenih težih oboljenja hiperbaričnom komorom.

 

- Visina i izvori sredstava za realizaciju programa

Za realizaciju ovog programa u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu 65,506.000 KM, a finansirat će se iz slijedećih izvora:

- iz Proračuna Federacije BiH, u iznosu od 11.000.000 KM i

- iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 54.506.000 KM.

 

- Kriteriji za raspodjelu sredstava

Kriterij za dodjelu sredstava su zaključeni ugovori sa zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH za koje ispunjavaju sve potrebne uvjete za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i provođenje programa federalnog fonda solidarnosti u skladu sa slijedećim važećim propisima i aktima:

- Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti;

- Program zdravstvene zaštite koji se financira sredstvima federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu;

- Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organi­zaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavijaju djelatnost dijalize;

- Uputstva, doktrinarni stavovi utvrđeni, za pružanje pojedinačnih zdravstvenih usluga, iz usluga koje čine sadržaj programa;

- Standardi i normativi zdravstvene zaštite za pružanje usluga dijalize;

- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

- Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu, usvojen od strane oba doba Parlamenta Federacije BiH.

 

- Korisnici sredstava

Zdravstvene ustanove u Federaciji BiH sa kojima je zaključen ugovor za 2019. godinu.

 

Program 2. Obezbjeđivanje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

 

- Svrha programa

Osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine će se u periodu od 01.1.- 31.12.2019. godine, na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine obezbijediti ostvarivanje prava na korištenje lijekova sa liste lijekova fonda solidarnosti koja se financira iz sredstava federalnog fonda solidarnosti suglasno utvrđenim medicinskim indikacijama.

 

- Sadržaj programa

U okviru ovog programa sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2019. godini financirat će se:

- Potrošni materijal kronične,  akutne i peritonealne dijalize;

- Nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa;

- Lijekovi za dijalizu;

- Lijekovi za liječenje malignih oboljenja (citostatici);

- Lijekovi za liječenje oboljelih od hemofilije;

- Humani imunoglobulin;

- Lijekovi za liječenje oboljelih od hepatitisa B i C;

- Lijekovi za liječenje Multiple skleroze;

- Lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva (Chronove bolesti i ulceroznog kolitisa);

- Lijekovi za liječenje plućne hipertenzije;

- Lijekovi za liječenje tuberkuloze;

- Antiretrovirusni lijekovi za liječenje oboljelih od HIV/AIDS;

- Lijekovi za liječenje profilakse respiratornog sincicijalnog virusa (RSV) ugroženih grupa djece palivizumabom u F BiH

 

- Visina i izvori sredstava za realizaciju programa

Za realizaciju ovog programa u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 89.340.000 KM, a financirat će se iz slijedećih izvora:

- iz Proračuna Federacije BiH, u iznosu od 17.500.000 KM i

- iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 71.840.000 KM.

 

- Kriteriji za raspodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava su zaključeni ugovori sa dobavljačima lijekova, kao i provođenje programa federalnog fonda solidarnosti u skladu sa slijedećim važećim propisima i aktima:

- Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti;

- Program zdravstvene zaštite koji se financira sredstvima federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu;

- Uputstva, doktrinarni stavovi utvrđeni za primjenu lijekova iz sadržaja ovog programa:

- Odluka o Listi lijekova fonda solidarnosti FBiH;

- Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste   lijekova fonda solidarnosti FBiH, kao i korištenju lijekova sa Liste

lijekova fonda solidarnosti FBiH;

- Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu, usvojen od strane oba doba Parlamenta Federacije BiH.

 

- Korisnici sredstava

Zdravstvene ustanove u Federaciji BiH sa kojima je zaključen ugovor za 2019. godinu.

 

- Organizacija koja prima transfer:

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Isplata iz točke I ove odluke vršit će se mjesečno na temelju zahtjeva, a sukladno sa mjesečnim operativnim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Federalni ministar zdravstva će imenovati posebno povjerenstvo koje će pratiti namjenski utrošak sredstava iz točke I ove odluke.

 

 

V

 

 

O utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine će tromjesečno podnositi izvješće Federalnom ministarstvu zdravstva.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke tromjesečno izvješćivati Federalno mini­starstvo financija/Federalno ministarstvo finansija.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija/Fede­ralno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 603/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.