Na osnovu člana 26. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - ZA ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE

I HERCEGOVINE" UTVRĐENIH BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspo­djele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondo­vima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federa­cije Bosne i Hercegovine", utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), ekonomski kod 614100, u iznosu od 28.500.000,00 KM,

 

 

II

 

 

Odobrava se raspodjela sredstava iz tačke I ove odluke za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa federalnog fonda solidarnosti utvrđenih Programom zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu i Finansijskim planom federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08 i 52/08) i Odlukom o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/09).

Sredstva navedenog transfera raspoređuju se na pojedinačne programe, kako slijedi:

 

Program

Naziv programa

Iznos transfera KM

1.

Obezbjeđivanje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

11.000.000

2.

Dbezbjeđivanje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

17.500.000

 

 

Program 1. Obezbjeđivanje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

 

- Svrha programa

Osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine će se u periodu od 01.1.- 31.12.2019. godine, na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine obezbijediti ostvarivanje prava na zdravstvenu usluge, saglasno Odluci o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a u skladu sa obimom zdravstvenih usluga koji je utvrđen za 2019. godinu.

Pružanje zdravstvenih usluga će se pružati u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH za koje ispunjavaju sve potrebne uvjete za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Sa navedenim zdravstvenim ustanovama će se zaključiti ugovori o pružanju zdravstvenih usluga u 2019. godini.

 

- Sadržaj programa

U okviru ovog programa sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2019. godini finansirat će se usluge:

- Usluge hronične, akutne hemodijaliza i peritonealna dijaliza;

- Usluge prijevoza na hemodijalizu;

- Dijagnostičke pretrage za dijagnosticiranje hepatitisa Bi C;

- Usluge radioterapije kod malignih oboljenja;

- Usluge ugradnje kohlearnog implantata kod djece;

- Humana reprodukcija lica sa invaliditetom;

- Usluge dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV/A1DS;

- Usluge novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam,      fenilketonuriju i adrenalnu hiperplasiu;

- Usluge invazivno-interventne kardiologije i kardiohirurški operativni zahvati;

- Usluge najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti neurohirurgije;

- Usluge najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti ortopedije i traumatologije;

- Usluge najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti torakohirurgije;

- Usluge transplantacije (priprema za transplantaciju sa transplantacijom jetre, bubrega, koštane srži, rožnice);

- Usluge nuklearne medicine - visokodozna terapija karcinoma štitnjače radioaktivnim jodom J-132;

- Usluge terapije bolnih koštanih metastaza;

- Usluge PET/CT za djecu do navršenih 18 godina starosti;

- Usluge najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti vaskularne hirurgije i invazivno - interventne dijagno­stičko terapijske procedure na krvnim sudovima; - Usluge najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz oblasti urologije (inplantacjja vještačkog sfinktera uretre i cistektomija sa supravezikalnom derivacijom);

- Terapija određenih težih oboljenja hiperbaričnom komorom.

 

- Visina i izvori sredstava za realizaciju programa

Za realizaciju ovog programa u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu 65.506.000 KM, a finansirat će se iz slijedećih izvora:

- iz Budžeta Federacije BiH, u iznosu od 11.000.000 KM i

- iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 54.506.000 KM.

 

- Kriteriji za raspodjelu sredstava

Kriterij za dodjelu sredstava su zaključeni ugovori sa zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH za koje ispunjavaju sve potrebne uvjete za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i provođenje programa Federalnog fonda solidarnosti u skladu sa slijedećim važećim propisima i aktima:

- Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti;

- Program zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu;

- Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organi­zaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize;

- Uputstva, doktrinarni stavovi utvrđeni za pružanje pojedinačnih zdravstvenih usluga, iz usluga koje čine sadržaj programa;

- Standardi i normativi zdravstvene zaštite za pružanje usluga dijalize;

- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

- Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu, usvojen od strane oba doba Parlamenta Federacije BiH.

 

- Korisnici sredstava

Zdravstvene ustanove u Federaciji BiH sa kojima je zaključen ugovor za 2019. godinu.

 

Program 2. Obezbjeđivanje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

 

- Svrha programa

Osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Herce­govine će se u periodu od 01.1. - 31.12.2019. godine, na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine obezbijediti ostvarivanje prava na korištenje lijekova sa liste lijekova Fonda solidarnosti koja se finansira iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti saglasno utvrđenim medicinskim indikacijama.

 

- Sadržaj programa

U okviru ovog programa sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2019. godini finansirat će se:

- Potrošni materijal hronične, akutne i peritonealne dijalize;

- Nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa;

- Lijekovi za dijalizu;

- Lijekovi za liječenje malignih oboljenja (citostatici);

- Lijekovi za liječenje oboljelih od hemofilije;

- Humani imunoglobulin;

- Lijekovi za liječenje oboljelih od hepatitisa B i C;

- Lijekovi za liječenje Multiple skleroze;

- Lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva (Chronove bolesti i ulceroznog kolitisa);

- Lijekovi za liječenje plućne hipertenzije;

- Lijekovi za liječenje tuberkuloze; 

- Antiretrovirusni lijekovi za liječenje oboljelih od HIV/AIDS;

- Lijekovi za liječenje profilakse respiratornog sincicijalnog virusa (RSV)  ugroženih grupa djece palivizumabom u F BiH

 

- Visina i izvori sredstava za realizaciju programa

Za realizaciju ovog programa u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 89.340.000 KM, a finansirat će se iz slijedećih izvora:

- iz Budžeta Federacije BiH, u iznosu od 17.500.000 KM i

- iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 71.840.000 KM.

 

- Kriteriji za raspodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava su zaključeni ugovori sa dobavljačima lijekova, kao i provođenje programa Federalnog fonda solidarnosti u skladu sa slijedećim važećim propisima i aktima:

- Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti;

- Program zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu;

- Uputstva, doktrinarni stavovi utvrđeni za primjenu lijekova iz sadržaja ovog programa:

- Odluka o Listi lijekova Fonda solidarnosti FBiH;

- Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova fonda solidarnosti FBiH, kao i korištenju lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH;

- Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu, usvojen od strane oba doba Parlamenta Federacije BiH.

 

- Korisnici sredstava

Zdravstvene ustanove u Federaciji BiH sa kojima je zaključen ugovor za 2019. godinu.

 

- Organizacija koja prima transfer:

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Isplata iz tačke I ove odluke vršit će se mjesečno na osnovu zahtjeva, a u skladu sa mjesečnim operativnim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Federalni ministar zdravstva će imenovati posebnu komisiju koja će pratiti namjenski utrošak sredstava iz tačke I ove odluke.

 

 

V

 

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I pve odluke Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine će tromjesečno podnositi izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka  stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH",

 

 

V broj 603/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.