Na osnovu člana 26. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne J Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - TRANSFER ZA ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - ZA

SUFINANSIRANJE TROŠKOVA RASELJENIH LICA"

UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica", utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), ekonomski kod 614100, u iznosu od 2.000.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrena sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se za sufinansiranje zdravstvenih usluga bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u općine u Republiku Srpsku na osnovu:

- Programa zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu,

- Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu,

- Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim  ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 84/14 i 36/15),

- Uputstva o načinu ostvarivanja bolničke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, povratnika iz Federacije Bosne  i

Hercegovine u općine u Republici Srpskoj.

 

Sadržaj programa:

U okviru ovog programa obezbijedit će se sve usluge koje su definirane Odlukom o ostvarivanja prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 84/14 i 36/15).

 

Svrha programa:

Svrha ovog programa je obezbjeđivanje prava na bolnič­ko liječenje povratnicima iz Federacije BiH u općine u Repu­bliku Srpsku, a saglasno Odluci o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva za finansiranje ovog programa obezbjeđuju se u cijelosti iz Budžeta Federacije BiH kroz namjenski transfer.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Raspodjela sredstava za bolničko liječenje povratnika iz Republike Srpske u Federaciji BiH, vršit će se u skladu sa Programom zdravstvene zaštite za 2019. godinu i Planom obima usluga za 2019. godinu i to za zdravstvene ustanove sa kojima je Federalni zavod zaključio ugovore za 2019. godinu. Ugovorne zdravstvene ustanove će pružati usluge i obezbijediti terapiju lijekovima svim povratnicima iz Federacije BiH u općine u Republiku Srpsku na osnovu medicinskih indikacija i pod uslovima koji su definirani Odlukom o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku.

 

Organizacija koja prima transfer:

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Isplata iz tačke I ove odluke vršit će se mjesečno na osnovu zahtjeva, a u skladu sa mjesečnim operativnim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Federalni ministar zdravstva će imenovati posebnu komisiju koja će pratiti namjenski utrošak sredstava iz tačke I ove odluke,

 

 

V

 

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine će tromjesečno podnositi izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 602/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.