Na temelju članka 115. stavka (2) Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE DIJELA OBJEKTA U

SKLOPU OBJEKATA KOMPLEKSA "RAKOVICA"

UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA UNUTARNJIH

POSLOVA KANTONA SARAJEVO

 

 

I

 

 

U objektu ukupne površine 1.330 m2, koji se nalazi na k.č. 1764 K.O. Binježevo, Općina Hadžići, dio objekta površine 66,50 m2 (garaža br. 4) daje se na korištenje Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, bez naknade.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova dužno je dio objekta iz točke I ove odluke predati uz zapisnik Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo.

Posebnim ugovorom će se urediti način plaćanja komunalnih usluga.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu sljedećega dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 598/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.