Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE DIJELA OBJEKTA U

OKVIRU OBJEKATA KOMPLEKSA "RAKOVICA"

UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH

POSLOVA KANTONA SARAJEVO

 

 

I

 

 

U objektu ukupne površine 1.330 m2, koji se nalazi na k.č. 1764 K.O. Binježevo, Općina Hadžići, dio objekta površine 66,50 m2 (garaža br. 4) daje se na korištenje Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, bez naknade.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova dužno je dio objekta iz tačke I ove odluke uz zapisnik predati Upravi policije Ministarstva unutrašnjih postova Kantona Sarajevo.

Posebnim ugovorom će se regulisati način plaćanja komunalnih usluga.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 598/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.