Na temelju članka 19. stavak (2) a u svezi s člankom 3. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 11. Zakona o financiranju željezničke infra­strukture i sufinanciranju putničkog i kombinovanog prometa ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/03), Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU INTERESA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA OBAVLJANJE USLUGA

ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG I KOMBINOVANOG

PROMETA ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Utvrđuje se interes Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog prometa Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo u 2019. godini na putnim pravcima i to:

Za željeznički putnički saobraćaj

- Sarajevo - Bihać - Sarajevo l par vozova;

- Sarajevo - Čapljina - Sarajevo 2 para vozova.

Za željeznički kombinovani saobraćaj

- Doboj – Čapljina granica;

- Brčko granica - Čapljina granica;

- Semizovac - Čapljina granica;

- Sarajevo Teretna - Čapljina granica;

- Brčko granica - Lukavac;

- Maglaj - Čapljina granica;

- Čapljina granica-Lukavac;

- Čapljina granica - Konjic;

- Čapljina granica - Visoko.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će po donošenju ove odluke zaključiti ugovor sa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo kojim će urediti sufinanciranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombinovanog prometa prema namjeni i visini sredstava utvrđenih za ove namjene Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 588/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.