Na osnovu člana 19. stav (2) a u vezi sa članom 3. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 11. Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU INTERESA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA OBAVLJANJE USLUGA

ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG I KOMBINOVANOG

SAOBRAĆAJA ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Utvrđuje se interes Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo u 2019. godini na putnim pravcima i to:

Za željeznički putnički saobraćaj

- Sarajevo - Bihać - Sarajevo l par vozova;

- Sarajevo - Čapljina - Sarajevo 2 para vozova.

Za željeznički kombinovani saobraćaj

- Doboj - Čapljina granica;

- Brčko granica - Čapljina granica;

- Semizovac - Čapljina granica;

- Sarajevo Teretna - Čapljina granica;

- Brčko granica - Lukavac;

- Maglaj - Čapljina granica;

- Čapljina granica - Lukavac;

- Čapljina granica - Konjic;

- Čapljina granica - Visoko.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će po donošenju ove odluke zaključiti ugovor sa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo kojim će urediti sufinansiranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja prema namjeni i visini sredstava utvrđenih za ove namjene Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 588/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fađil Novalić, s. r.