Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. . 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. stav (3), alineja 8. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA

REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.

MOSTAR

 

 

I

 

 

U Odluci o imenovanju Odbora za reviziju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar ("Službene novine Federacije BiH", .broj 105/18) u tački I. riječi:

"Azra Koso, predsjednik Odbora za reviziju" zamjenjuju se riječima:

"Ismet Hajdar, predsjednik Odbora za reviziju".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 582/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r