Na temelju članka 115. stavak (2)'Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE BIVŠEG VOJNOG AERODROMA "ŽELJAVA" GRADU BIHAĆU

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje Gradu Bihaću, na razdoblje od 10 godina, lokalitet bivšeg vojnog aerodroma "Željava" u Bihaću koji obuhvata parcele upisane u PL 4 K.O. Baljevac, ukupne površine 8.997.289 m2, bez naknade.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sa Gradom Bihać zaključi ugovor o korištenju kojim će se urediti pitanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem objekta) i izvrši zapisničku primopredaju nekretnina iz točke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 580/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.