Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA

ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O

RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE

JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o.

Sarajevo, prije isteka mandata zbog imenovanja na drugu dužnost, i to:

1.      v.d. izvršni direktor za ekonomske poslove - Ivan Brkić.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 578/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.