Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO ISPRED

DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje Hermedina Zornića, vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinamaTederacije BiH".

 

 

V broj 576/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.