Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s točkom III stavak (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU RASPODJELE

DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PODUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE

ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA PS

VITEZIT D.O.O. VITEZ, TRZ HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI I

ZRAK D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine gospodarskim društvima PS VITEZIT d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići dd. Hadžići i ZRAK d.d. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/19), u točki I, u alineji 1., riječi: "u svrhu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnosti iz oblasti zaštite na radu", zamjenjuju se riječima: "za isplatu zaostalih plaća, za nabavku sirovina i repromaterijala za pokretanje proizvodnog procesa i za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti iz oblasti zaštite na radu".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 575/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.