Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17.

BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - OTF D.O.O.

SARAJEVO - ZA POVEĆANJE KAPITALA NTF D.O.O.

PLOČE"

 

 

I

 

 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM (slovima: ćetirimiliona KM) utvrđena u razdjelu 17, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za povećanje kapitala "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče" ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke koristiti će se u svrhu povećanja osnovnog kapitala u novcu privrednog društva "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče, a prema usvojenom Planu investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture "Naftni ter­minali Federacije" d.o.o. Ploče u 2019. godini (tabela planiranih investicija u 2019. godini - prenesene investicije iz 2018. godine i nove investicije u 2019. godini), a s ciljem potpune tehničko tehnološke sanacije terminala i povećanja kapitala u privrednom društvu "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo.

 

 

III

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje privredno društvo "Operator Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za kontrolu namjenskog utroška finansijskih sredstava iz tačke I ove odluke, te praćenje realizacije Plana investicija za obnovu rekonstrukciju infrastrukture "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče u 2019. godini.

 

 

IV

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost privrednim društvima "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo i "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče za pokre­tanje postupka povećanja osnovnog kapitala pred nadležnim sudom.

 

 

V

 

 

Zadužuju se privredna društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo i "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče da, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, informišu Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji aktivnosti iz ove odluke, u roku ne dužem od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, "Operator-Termirmli Federacije" d.o.o. Sarajevo i "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 572/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.