Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelo­vanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"ALUMINIJ" D.D. MOSTAR, ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost za imenovanje vršitelja duž­nosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Alu­minij" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja natje­čajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca, i to:

- Zdenko Klepic,

- Vedran Smiljanić i

- Igor Planinić.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 569/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.