Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne ,i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE l

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE"

D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

Renatu (Kate) Škrobo daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 2. (vanrednoj) sjednici Skupštine Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 2. vanredne sjednice Skupštine Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar, zakazane za dan 27.05.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 568/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.