Na osnovu čl. 32. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Her­cegovine, na 178. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S

KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH

TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava za: "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida", ekonomski kod 614100; "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH", ekonomski kod 614100; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječji tjedan", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za organizacije civilnih invalida", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sufinanciranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na razini Federacije BiH", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014-2020)", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021. godina", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za financiranje i rad udruženja penzionera na razini Federacije - član 125. Zakona PIO/MIO", 614300; i "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Projekat WB - Svjetske banke podrške zapošljavanju", ekonomski kod 614100 utvrđenih u razdjelu 51. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), kako slijedi:

 

 

P R O G R A M

 

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE

SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

 

Raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom Odlukom vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Raspodjela sredstava tekućih transfera vršit će se za programe i projekte kako slijedi:

 

1. "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida" u iznosu od 200.000,00 KM

 

R/b.

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika

sredstava

Izvor

sredstava

Iznos sredstava

1.1.

Podrška

funkcioniranju

centara za

socijalni rad i

općinskih službi

nadležnih za

poslove socijalne zaštite u FBiH.

Financijska

podrška centrima za

socijalni rad i

službama socijalne zaštite za podmirenje

osnovnih troškova rada, kako bi se

osigurale

pretpostavke za

implementaciju

i uvođenje u pravo neratnih invalida po

Zakonu o osnovama

socijalne zaštile,

zaštite civilnih

žrtava rata i

zaštite obitelji sa djecom ("Službene

novine FBiH",

br.36/99; 54/04;

39/06; 14/09; 15/16 i 40/'18).

Centri za socijalni rad i općinske

službe nadležne za

poslove socijalne

zaštite sa područja

Federacije BiH.

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

200.000,00 KM

 

UKUPNO:

200.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se realizirati na osnovu odluke ministarstva svim centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite sa područja FBiH kao pomoć za tekuće, poveća­ne, materijalne troškove, nastale kao posljedica kontinuiranog uvođenja u pravo i adrninistriranja isplata neratnim invalidima, u procesu provedbe federalnog zakona - Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, prema

općim i posebnim kriterijima kako slijedi:

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Zakonska nadležnost za uvođenje u pravo "neratnih invalida".

 

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Broj korisnika koje trenutno obuhvataju nadležni centri za socijalni rad i općinske službe nadležne za poslove so­cijalne zaštite sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

2. "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -Transfer za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH", u iznosu od 20.000,00 KM

 

R/b.

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika

sredstava

Izvor

sredstava

Iznos sredstava

2.l.

Realiziranje aktivnosti

Predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih

preporuka prema malodobnicima u Federaciji BiH ("Službene novine

Federacije BiH",

broj: 11/15)

Jačanje stručnih

Kapaciteta pružatelja usluga kroz stručno

osposobljavanje 100 osoba iz reda

stručnih uposle­nika u centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite u oblasti primjene odgojnih

preporuka

Kantonalna ministarstva

nadležna za oblast socijalne i dječje zaštite

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

20.000,00 KM

 

UKUPNO:

20.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava iz Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Realizacija aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka   prema malodobnicima u Federaciji BiH vršit će se putem zvanične obavijesti nadležnim kantonalnim ministarstvima.

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kantonalna ministarstva nadležna za oblast socijalne i dječje zaštite;

- Izrađen i predložen Plan provedbe edukacije stručnog kadra u centrima za socijalni rad u pogledu implementacije Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema malodobnici­ma u Federaciji BiH s pratećom specifikacijom troškova;

- Opravdana sredstva koja je Ministarstvo po ovom osnovu eventualno dodijelilo u posljednoj godini.

 

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Broj polaznika edukacija iz reda stručnih djelatnika centara za socijalni rad/općinskih službi za socijalnu zaštitu;

- Broj tematskih cjelina obuhvaćenih Planom provedbe edukacija;

- Broj angažiranih edukatora iz oblasti malodobničkog prijestupnistva;

- Vremenski okvir provedbe edukacija, odnosno broj školskih sati potrebnih za planiranu provedbu edukacija;

- Mogućnost financiranja aktivnosti iz ovoga Programa iz vlastitih izvora.

'3. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji", u iznosu od 250.000,00 KM

 

R/b

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika sredstava

Izvor sredstava

Iznos sredstava

3.l.

Provedba

Zakona o zaštiti od nasilja u

obitelji ("Službene

novine Federacije BiH", broj: 20/13)

Osiguranje zaštite i

zbrinjavanja

žrtava nasilja u

obitelji u sigumim

kućama kroz

sufinanciranje roškova smještaja 200 žrtava nasilja u

obitelji upućenih u

sigurnu kuću tijekom 2019. gođine

Sigurne kuće i  skloništa koja djeluju na području Federacije BiH i pružaju

privremeni smještaj žrtvama nasilja u obitelji

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

250.000,00 KM

 

UKUPNO

250.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji vršit će se putem javnog poziva.

 

Opći kriteriji:

- Udruženja ili fondacije koje su registrirane za bavljenje zbrinjavanjem žrtava nasilja u obitelji na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH;

- Potpisnik je Protokola o međusobnoj suradnji nadležnih ministarstava,  institucija i  NVO-a u pružanju podrške žrtvama nasilja u obitelji;

- Opravdana sredstva koja je Ministarstvo po ovom osnovu eventualno dodijelilo u posljednoj godini.

 

Posebni kriteriji:

- Broj žrtava nasilja smještenih u sigurnu kuću tijekom 2018. godine na način definiran člankom 33. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji;

- Postojanje potrebnih smještajnih kapaciteta za žrtve nasilja;

- Postojanje stručnih kadrovskih kapaciteta (pod stručnim osobljem misli se na socijalne radnike, psihologe, socijalne  pedagoge, medicinske sestre i drugo stručno osoblje koje izravno radni sa žrtvama nasilja);

- Opseg osnovnog paketa usluga za žrtve nasilja (zadovoljavanje osnovnih životnih potreba (prehrana, higijena i slično), fizička zaštita i sigurnost, psihosocijalni terapijski tretman, pružanje medicinske i pravne pomoći, terapijski rad s partnerom/počiniteljem nasilja, administrativno rješavanje slučajeva nasilja i krivično procesuiranje predmeta nasilja, ekonomsko osnaživanje, rehabilitacija i resocijalizacija);

- Osigurani drugi izvori financiranja za 2019. godinu (proračuni drugih razina vlasti ili drugih institucija, donatorska sredstva i slično).

 

4. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječji tjedan", u iznosu od 40.000,00 KM

 

R.b.

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika sredstava

Izvor sredstava

Iznos sredstava

4.1.

Obilježavanje

"Dječjeg tjedna" na području

Federacije BiH

Smanjenje socijaine

isključenosti

kroz ukljućivanje

500 djece bez

roditeljske skrbi, djece s invaliditetom i

djece izložene nasilju, prosjačenju i trgovini judima u

obilježavanje

''Dječjeg tjedna" na

području

Federacije BiH

Ustanove ili udruge koje se bave zbrinjavanjem i

smještajem djece bez

rodifeljske skrbi, članove socijalne zaštite za

zbrinjavanje djece s

invaliditetom,

ustanove socijalne zaštite za djecu izloženu nasilju,

prosjačenju i trgovini

ljudima i udruge

udomiteljskih obiteiji

u Federaciji BiH.

 

40.000.00 KM

 

UKUPNO:

40.000,00 KM

 

Raspodjela  sredstava  iz  Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Dječji tjedan vršit će se putem javnog poziva.

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Ustanove ili udruge koje se bave zbrinjavanjem i smještajem djece bez roditeljske skrbi, ustanove socijalne zaštite za zbrinjavanje djece s invaliditetom, ustanove socijalne zaštite za djecu izloženu nasilju, prosjačenju i trgovini ljudima i udruge udomiteljskih obitelji u Federaciji BiH;

- Opravdana sredstva koja je Ministarstvo po ovom osnovu eventualno dodijelilo u posljednoj godini.

 

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Broj djece obuhvaćene planiranim aktivnostima na obilježavanju manifestacije "Dječjeg tjedna";

- Vrsta i sadržaj planiranih aktivnosti (sudjelovanje na središnjoj  manifestaciji  ili organiziranje iste u okviru vlastite institucije i lokalne zajednice s jasno naznačenim i obrazloženim vrstama planiranih aktivnosti);

- Sufinanciranje iz vlastitih sredstava ili iz drugih izvora financiranja. ;

 

5: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za organizacije civilnih invalida", u iznosu od 500.000,00 KM

 

R/b.

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika

sredstava

Izvor

sredstava

Iznos sredstava

5.1.

Suradnja sa

organizacijama

osoba sa

invaliditetom

Stvaranje us lova za

funkcioniranje

saveza/udruženja

osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, u cilju njihovog

osnaživanja u

zastupanju interesa ove populacije

Savczi i udruženja

koji su registrirani za rad sa osobama s invaliditetom

i civilnim

žrtvama rata

na području

Federacije BiH

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

500.000,00 KM

 

UKUPNO:

500.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se realizirati na osnovu Javnog poziva, a prema općim i posebnim kriterijima, kako slijedi:

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Registracija saveza/udruženja kod Federalnog ministarstva pravde;

- Registracija uz saglasnost ovog ministarstva za unošenje naziva Federacija u naziv saveza i/ili postojanje ovlaštenja za vršenje poslova iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata;

- Djelovanje u oblasti invaliditeta;

- Djelovanje udruženja na području najmanje dvije županije;

- Ispunjene obveze u vezi podnošenja narativnog i finansijskog izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih novčanih sredstava za posljednju godinu u kojoj su mu dodijeljena sredstva, u skladu sa zaključenim Ugovorom.

 

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:

- Broj županija na kojima savez/udruženje djeluje;

- Financijski plan i program rada za tekuću godinu, koji obavezno treba da sadrži plan i vremensku dinamiku planiranih aktivnosti, sredstva za bruto plaće uposlenika ili na drugi način angažiranih lica, sredstva za materijalne troškove, izvor i iznos sredstava iz programa/projekata koji se planiraju realizirati za vrijeme korištenja sredstva iz ovog transfera, ukupan iznos potrebnih sredstava; - Dosadašnji ostvareni rezultati u oblastima od značaja za osobe sa invaliditetom.

 

6. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sufinanciranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na razini Federacije BiH", u iznosu od 700.000,00 KM

 

R.b.

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika

sredstava

Izvor sredstava

Iznos sredstava

6.1.

Program pomoći

ustanovama za

zbrinjavanje na

razini Federacije

BiH

Potpora sistemu

socijalnih usluga kroz

stvaranje uvjeta za neometano redovno

funkcioniranje

dvije ustanove

socijalne zaštite

na razini Federacije BiH

- Ustanova iz

djelokruga

socijalne zaštite -

Ljubuški

- Zavod za

vaspitanje

nuške djece i

amladine -

Sarajevo

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

700.000,00 KM

 

 

UKUPNO:

 

700.000,00 KM

 

 

Raspodjela sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje na razini Federacije BiH vršit će se putem zvanične obavijesti odnosnim federalnim ustanovama.

 

Opći kriteriji:

- Ustanove socijalne zaštite u Federaciji BiH kojima je osnivač Parlament Federacije BiH prema Zakonu o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12);

- Opravdana sredstva koja je Ministarstvo po ovom osnovu eventualno dodijelilo u posljednjoj godini.

 

Posebni kriteriji:

- Nemogućnost podmirenja troškova redovitog funkcioni­ranja ustanove iz prihoda ostvarenih temeljem vlastite djelatnosti;

- Nepostojanje drugih izvora financiranja, odnosno nedostat­na sredstva iz drugih izvora financiranja za podmirenje troškova redovitog funkcioniranja ustanove  iz prihoda ostvarenih temeljem vlastite djelatnosti;

- Stanje neraspoređene dobiti iz prethodnog razdoblja zaključno s 31. prosinca 2018. godine;

- Stanje nenaplaćenih potraživanja za pružene usluge zaključno s 31. prosinca 2018. godine.

 

7. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaš­tite u Federaciji BiH (2014-2020)", u iznosu od 20.000,00 KM

 

R.b.

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika

sredstava

Izvor

sred-

stava

Iznos sredstava

7.1.

Realizacija aiktivnosti

predviđemh

Strategijom

Deinstitucionalizacije i

transformacije

ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH 2014-2020)

jačanje stručnih

kapaciteta pružatelja usluga u oblasti

deinstitucionalizacje i transformacije

ustanova socijalne

zaštite kroz obuku 100 stručnih djelatnika u

ustanovama socijalne zaštite za provedbu

postupka izrade,

praćenja i realiziranja

individualnih planova podrške korisnicima u

njihovoj pripremi

za povratak u

obitelj i život u

lokalnoj zajednici

Ustanove

socijalne

zaštite koje su

registrirane za

zbrinjavanje i

smještaj korisnika

prema propisima iz

oblasti socijalne

zaštite i zaštite

obitelji i djece

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

20.000,00 KM

 

UKUPNO:

20.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH vršit će se putem javnog poziva.

 

Opći kriteriji:

- Ustanove socijalne zaštite koje su registrirane za zbrinjavanje i smještaj korisnika prema propisima iz oblasti socijalne zaštite i zaštite obitelji i djece;

- Izrađen i predložen Plan provedbe edukacije stručnih djelatnika ustanova socijalne zaštite za provedbu postupka izrade, praćenja i realiziranja individualnih planova podrške korisnicima u njihovoj pripremi za povratak u obitelj i život u lokalnoj zajednici s pratećom specifikacijom troškova.

 

Posebni kriteriji:

- Broj polaznika edukacija iz reda stručnih djelatnika ustanova socijalne zaštite;

- Broj tematskih cjelina obuhvaćenih Planom provedbe edukacija;

- Broj angažiranih edukatora iz oblasti socijalne zaštite i zaštite obitelji i djece;

- Vremenski okvir provedbe edukacija, odnosno broj školskih sati potrebnih za planiranu provedbu edukacija;

- Mogućnost financiranja aktivnosti iz ovoga Programa iz vlastitih izvora.

 

8. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Fe­deraciji BiH 2016-2021. godina", u iznosu od 20.000,00 KM

 

R/b.

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika

sredstava

Izvor

sredstava

Iznos sredstava

8.1.

Tekući transferi

neprofitnim

organizacijama-

strategija za

unapređenje

prava i položaja

osoba sa

invaliditetom u

FBiH (2016-2021).

Podrška u realizaciji

Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa

invaliditetom u FBiH

2016-2021)-

Obilježavanjc značajnih

datuma za osobe s

invaliditetom: 3.

decembar Međunarodni

dan osoba s invaliditetom.

Nevladina

organizacija

izabrana

Javnim

pozivom.

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

20.000,00 KM

 

UKUPNO:

20.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se realizovati putem Javnog poziva, kojim će biti utvrđeni opći i posebni kriteriji.

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Organizacija registrovana za rad u oblasti invalidnosti;

- Iskustvo u pripremi i provedbi strateških dokumenata za oblast invalidnosti-učešće u radnim grupama.

 

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Broj urađenih programa, projekata i publikacija iz oblasti invalidnosti, koji su u vezi sa strateškim dokumentima u oblasti invalidnosti u FBiH;

- Stručni kapaciteti organizacija za provedbu programa – broj sličnih programa   u oblasti invalidnosti u kojima je sudjelovalo stručno osoblje organizacije, koje će sudjelovati u provedbi ovog programa;

- Financijski plan realizacije Programa čija je realizacija planirana u  godini u kojoj se  sredstva dodjeljuju, sa preciziranim aktivnostima, ciljevima, učesnicima, regionalnim obuhvatom i dinamikom realizacije planiranih

aktivnosti;

- Financijski plan i program rada organizacije za 2019. godinu, koji sadrži jasne podatke o izvorima financiranja.

 

9. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za financiranje i rad udruženja penzionera na razini Federacije - Član 125. Zakona PIO/MIO", u iznosu od 80.000,00 KM

 

R/b.

Naziv programa

Svrha programa

 

 

Naziv korisnika sredstava

Izvor

Sreds-

tava

Iznos sredstava

9.1.

Tekući transferi

neprofitnim

organizacijama -

Transfer za financiranje i rad udruženja

penzionera na razini

Federacije BiH - član 125.Zakona o aenzijskom i invalidskom osiguranju

Pomoć i

podrška

udruženjima

penzionera

u Federaciji

BiH.

Udruženja penzionera na nivou Federacije BiH.

Savez županijskih

udruga umirovljenika/penzionera u

Federaciji BiH, Mostar i Savez udruženja penzionera/umirovljenika u

FBiH, Sarajevo

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

80.000,00 KM

 

UKUPNO:

80.000,00 KM

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Registracija saveza/udruženja kod Federalnog ministarstva pravde;

- Djelovanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;

- Rad udruženja na području najmanje dvije Županije;

- Financijski plan i program rada za tekuću godinu;

- Ispunjene obveze u vezi podnošenja narativnog i financijskog izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih novčanih sredstava u posljednjoj godini u kojoj su sredstva dodijeljena.

 

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:

- Broj registrovanih članica saveza na području različitih županija;

- Usklađenost programskih aktivnosti za tekuću godinu, te usmjerenost na postizanje konkretnih rezultata i koristi od značaja za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- Dosadašnji ostvareni rezultati u oblastima od značaja za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, posebno provođenje aktivnosti usmjerenih na zaštitu prava svih korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

 

10. "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -Projekat WB - Svjetske banke podrške zapošljavanju", u iznosu od 10.170.316,00 KM

 

R.b.

Naziv

programa

Svrha programa

Naziv

korisnika

sredstava

Izvor sredstava

Iznos sredstava

10.1

 

Program

podrške

zapošlja-vanju

U skladu sa Zakonom o

posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te projektom podrške zapošljavanju,

Federalno ministarstvo

rada i socijalne politike u

svom proračunu za 2019.

gođinu planiralo je novčana sredstva koja će biti transferisana Federalnom zavodu za zapošljavanje u cilju

realizacije mjera aktivne politike zapošljavanja a u skladu sa Sporazumom o zajmu između BiH, odnosno Federacije BiH

i Međunarodne banke za

obnovu i razvoj (IBRD).

U 2019.godini u skladu sa Projektom kojim je

definisana dodjela iredstava za rezultate iz prethodne godine,

Federalnom zavodu za

zapošljavanje se transferišu sredstva od Svjetske banke. U skladu s tim, realizovat će se

programi: sufinanciranje

zapošljavanja.

samozapošljavanja i

pripreme za rad

nezaposlenih osoba iz

utvrđene ciljne grupe.

Federalni fond za zapošljavanje

Novčana

sredstva

osigurana u Proračunu

Federacije BiH  za 2019.

godinu u skladu sa

Sporazumom o zajmu između

odnosno

Federacije BiH

I Međunarodne banke za obnovu i

razvoj (IBRD).

10.170.316,00 KM

 

 

UKUPNO:

 

10.170.316,00 KM

 

Napomena: Iznosi u eurima pretvoreni u KM prema srednjem kursu 1,95583 na dan 14.02.2018. godine (izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine - kursna lista)

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

U toku 2019. godine, novčana sredstva iz kreditne linije će biti raspoloživa ukoliko se postignu rezultati, odnosno zadati indikatori, kroz realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini. U okviru toga sredstva će se raspodijeliti prema sljedećim realizovanim indikatorima:

Za povećanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja:

1.     3.600 zaposlenih mladih - 2.151.413,00 KM (1,1 mil. EUR);

2.   10.000 zaposlenih u nepovoljnom položaju - 3.129.328,00 KM (1,6 mil. EUR);

Za unapređenje dizajna mjera aktivne politike zapošljavanja u svrhu povećanja zapošljavanja:

1.     Modificiran dizajn jednog programa - 977.915,00 KM (0,50 mil. EUR);

Za povećanje zapošljavanja putem posredovanja u zapošljavanju:

l.      10.000 tražilaca posla koji trebaju podršku profilirano i imaju individualni akcioni plan u bazi podataka -1.955.830,00 KM (l mil. EUR)

Za unapređenje sistema upravljanja i monitoringa:

l. Monitoring trendova tržišta rada generirao barem jedan izvještaj -1.955.830,00 KM (l mil. EUR)

 

 

II

 

 

Sredstva utvrđena u Programu iz točke I ove odluke raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

 

 

III

 

 

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima u svim navedenim tekućim transferima iz točke I ove odluke donosi federalni ministar rada i socijalne politike.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava su obvezni da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljaju kvartalne izvještaje o utrošku sredstava i to najkasnije 15 dana nakon završetka kvartala.

Korisnici sredstava su obvezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava najkasnije do 15.01. naredne godine.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će pratiti namjenski utrošak sredstava iz točke I ove odluke.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će kvartalno, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godiš­njem obračunu proračuna u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18). podnositi kvartalni izvještaj o utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija, a Federalno ministarstvo financija će izvještavati Vladu Fe­deracije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo financija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 563/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.