Temeljem članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "DARLINGe", OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU

ZA GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za geologiju odobrava se raspoređi­vanje sredstava uplaćenih od strane IPA 2 Fonda, a po nalogu Rudarsko-geološkog zavoda Mađarske (MAGVAR BANYA-SZATI ES FOLDT. SZ.) na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo broj 102-708-0000030806, otvoren kao podračun u okviru JRT, u iznosu od KM 100.452,00 za realizaciju aktivnosti u okviru projekta "DARLINGe".

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke, iznos od KM 100.452,00 raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- ek. kod 611100

Bruto plate i naknade plata

iznos od

KM 55.980,64

- ek. kod 611200

Naknade troškova zaposlenih

iznos od

KM 7.322,50

- ek. kod 612100

Doprinosi poslodavca

iznos od

KM 6.189.1l

- ek. kod 613100

Putni troškovi

iznos od

KM 15.000,00

- ek. kod 613500

Izdaci za usluge prevoza i goriva

iznos od

KM 2.000,00

- ek. kod 613600

- Unajmljivanje imovine

iznos od

KM l.000,00

- ek. kod 613900

Ugovorene i druge posebne usluge

iznos od

KM 12.959,75

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni proračun izvršit će se na kod projekta 3001086 - "DARLINGe" i izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalni zavod za geologiju će, u skladu sa toč­kom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcij­skih računa, načina planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravil­nikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu prora­čuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fede­racije BiH", br. 69/14,14/15,4/16 i 19/18), sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod za geologiju.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 558/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.