Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 52. stav 1. tačka 1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Herce­govine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOST1 NA PRAVILNIK O

IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG

MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I

INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 552/2019

16. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.