Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 52. stavak (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ

ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA

ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 551/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.