Na temelju članka 19. stavka (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s čl. 3. i 4. Uredbe o uvjetima, načinu korištenja i nabavi službenih putničkih automobila u tijelima uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU NABAVE SLUŽBENIH PUTNIČKIH

AUTOMOBILA ZA POTREBE FEDERALNOG

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA -

FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH

POSLOVA - FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova -Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: Federalna uprava policije) nabava pet novih službenih putničkih automobila, i to:

- putničko kombi vozilo s devet sjedala, maloprodajne cijene do 90.000,00 KM, uključujući i dodatnu opremu -1 vozilo,

- srednja klasa koja obuhvaća putničke automobile maloprodajne cijene do 60.000,00 KM, uključujući i dodatnu opremu - 4 vozila.

 

 

II

 

 

Sredstva potrebna za nabavu vozila iz točke I ove odluke osigurana su unutar sredstava Federalne uprave policije utvrđenih u razdjelu 1403, ekonomski kod 8213 - "Nabava opreme" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalna uprava policije i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svako iz svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 549/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.