Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 3. i 4. Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU NABAVKE SLUŽBENIH

PUTNIČKIH AUTOMOBILA ZA POTREBE

FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH

POSLOVA - FEDERALNOG MINISTARSTVA

UNUTARNJIH POSLOVA - FEDERALNE UPRAVE

POLICIJE

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova -Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: Federalna uprava policije) nabavka pet novih službenih putničkih automobila i to:

- putničko kombi vozilo sa devet sjedišta, maloprodajne cijene do 90.000,00 KM, uključujući i dodatnu opremu - l vozilo,

- srednja klasa koja obuhvata putničke automobile maloprodajne cijene do 60.000,00 KM, uključujući i dodatnu opremu - 4 vozila.

 

 

II

 

 

Sredstva potrebna za nabavku vozila iz tačke I ove odluke osigurana su iz sredstava Federalne uprave policije utvrđenih u razdjelu 1403, ekonomski kod 8213 - "Nabavka opreme" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalna uprava policije i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministar­stvo financija, svako iz svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 549/2019

16. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.