Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 178. sjednici, održanoj 16.05.2019.  godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH

PROSTORIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I

SOCIJALNE POLITIKE U SARAJEVU, ULICA ANTUNA

BRANKA ŠIMIĆA 4, FEDERALNOJ DIREKCIJI

ROBNIH REZERVI

 

 

I

 

 

Poslovne prostorije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu, ulica Antuna Branka Šimića 4, ukupne površine 319,64 m2 (podrum, prizemlje i galerija) daju se na korištenje, bez naknade, Federalnoj direkciji robnih rezervi.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, da sa Federalnom direkcijom robnih rezervi zaključi ugovor o korištenju poslovnih prostorija iz točke I ove odluke, u kojem će biti definirana prava i obveze ugovornih strana i zapisnički izvrši primopredaju predmetnih prostorija.

 

 

III

 

 

Sredstva potrebna za plaćanje energenata i komunalnih usluga bit će osigurana u proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, na poziciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BjH".

 

 

V broj 539/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.