Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i člana 11. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Federa­cije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 178. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

KULTURE I SPORTA

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu kulture i sporta razdjel 52, glava 5201, koja se dodjeljuju Centru za kulturu Orašje za izradu i postavljanje spomenika glumcu Ivi Gregureviću u iznosu od 50.000,00 KM, na ekonomski kod:

- 614100 - Tekući trsnsferi drugim nivoims vlasti i fondovima - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo kulture i sporta, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 534/2019

16. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.