Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosae i Hercegovine ("Službene novine.Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ODNOSNO PRfVREDNOG DRUŠTVA "FABRIKA DUHANA MOSTAR" D.D. MOSTAR PRED SUDOM U SPLITU,

STALNA SLUŽBA U MAKARSKOJ

 

 

I

 

 

Ovlašćuje se advokat Darko Marjanović iz Zagreba, Pavla Hatza 10, za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno privrednog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar u nastavku sudskog spora koji se vodi pod poslovnim brojem P-1974/15 pred Općinskim sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj, u postupku priznavanja strane sudske odluke i to presude Općinskog suda u Mostaru broj 07 58 P 019835 00 P od 22.08.2012. godine, vezano za nekretninu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj (Gradac), za koju je "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar iskazala potraživanje u svom pasivnom podbilansu.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje punomoći advokatu Darku Marjanoviću iz Zagreba, Pavla Hatza 10 za zastupanje u sudskom sporu iz tačke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za isplatu troškova advokatu Darku Marjanoviću iz Zagreba, Pavla Hatza 10 za zastupanje u sudskom sporu iz tačke I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 41/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.