Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 4. alineja 3. i članka 5. stavak (1) Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), člana 31. stav (1) Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora plinskog gospodarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA VELEPRODAJNU

CIJENU ZEMNOG PLINA

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na veleprodajnu cijenu zemnog plina za distributivna gospodarska društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 01.05.2019. godine, koja iznosi 640,00 KM/1000 Sm3, odnosno 0,640 KM/ Sm3, (t= 15°C, p=l,01325 bar, važeći uslovi za Basnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd = 34.075,60 kj/Sm3).

 

 

II

 

 

U cijenu zemnog plina iz točke I ove odluke, nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svog ovlaštenja.

 

 

IV

 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu zemnog plina ("Službene novine Federacije BiH", broj 56 /l 7).

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 527/19

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.