Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi točke III Odluke o osnivanju zasebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH

SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PODUZEĆA

IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU

DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA RADNIKE KOJI SU

STEKLI UVJETE ZA ODLAZAK U MIROVINU

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava, ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO, u ukupnom iznosu od 65.037,70 KM i to za 4 radnika gospodarskih društava: IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju, IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići, "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići i PD "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići i 6 radnika Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Zenica u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu, a istu ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa za PIO/MIO. Sredstva su deponirana na transakcijskom računu zasebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, koja će biti doznačena na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO.

 

 

II

 

 

Radnici kojima pripada pravo iz točke I ove odluke:

 

RB

PRIVREDNO DRUŠTVO

PREZIME I IME

PERIOD

DOPRINOS ZA PIO (KM)

1

IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići

Muminović Bahrija

01.01.2004.-31.12.2006.

6.139,99

 

IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići

 

 

01.01.2004.-30.11.2008.

7:271,61

2

'Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići

Irvić Haširna

01.01.2009.-15.08.2010.

2.380,35

 

PD "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići

 

01.02.2011.-17.05.2011.

529,49

 

IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići

 

 

01.01.2004.-30.11.2008.

7.921,84

3

'Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići

Hrvić Mirsad

01.01.2009.-15.08.2010.

3.032,82

 

PD "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići

 

01.02.2011.-02.05.2011.

472,83

4.

IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići

Bajrić Nijaz

01.01.2004.-24.10.2005.

2.513,88

5

Tvornica konfekcije "Borac" d.d. Zenica u stečaju

Krišto Ana

01.01.2004.-28.02.2009.

6.082,76

6

Tvornica konfekcije "Borac" d.d. Zenita u stečaju

Durmiš Ramiza

01.01.2004.-28.02.2009.

5.916,52

7

Tvornica konfekcije "Borac" d.d. Zenica u stečaju

Kosovac Mara

01.01.2004.-28.02.2009.

5.945,46

8

Tvornica konfekcije 'Borac" d.d. Zenica u stečaju

Ahmetspahić Sabina

01.01.2004.-28.02.2009.

5.693,46

 

9

Tvornica konfekcije 'Borac" d.d. Zenica u stečaju

Durmić Raza

01.01.2004.-28.02.2009.

5.949,70

 

10

Tvornica konfekcije "Borac" d.d. Zenica u stečaju

Krujeziju Hasija

01.01.2004.-28.02.2009.

5.187,00

 

UKUPNO

65.037,71

 

 

 

III

 

 

Navedena sredstva će se uplatiti na transakcijske račune, za uplatu PIO/MIO doprinosa za radnike koji se nalaze na spisku kako bi im se uvezao staž, za sljedeće pravne osobe kod kojih su radnici bili prijavljeni i u iznosu kako slijedi:

Za 4 radnika IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju, IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići, "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići i PD "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići:

- IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići ID broj 4218115300008, Federalni zavod MIO/PIO žiro račun 3380002200007796, vrsta prihoda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000001431, za razdoblje 01.01.2004.-30.11.2008. godine u iznosu od 23.847,32 KM,

- "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići ID broj 4218646090008, Federalni zavod MIO/PIO, žiro račun 3380002200007796, vrsta prihoda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000001431, za razdoblje 01.01.2009.-15.08.2010. godine u iznosu od 5.413,17 KM,

- PD" "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići ID broj 42187.14940007, Federalni zavod MIO/PIO žiro račun 3380002200007796, vrsta prihoda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000001431, za razdoblje 01.02.2011. - 07.09.2011. godine u iznosu od 1.002,32 KM,

Za 6 radnika Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Zenica u stečaju:

- Primalac Federalni zavod MIO/PIO, žiro račun 3380002200007796, iznos: 34.774,90 KM, ID broj pravne osobe za koje se vrši uplata 4218490140000. vrsta prihoda 712112, poresko razdoblje: 01.01.2004.-31.12.2009. godine, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 1103102883.

 

 

IV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod PIO/MIO, Porezna uprava Federacija Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju i Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Zenica u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu, V broj 1431/201S od 12.12.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/18).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 526/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.