Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i^/06), a u svezi sa člankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINIRANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PODUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA"

D.O.O. BIHAĆ

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać.

 

 

II

 

 

a)     Opći kriteriji za izbor i imenovanje, tri člana Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać:

- da je stariji od 18 godine;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

- da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

b)     Posebni kriterij i za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine, da posjeduje  sveučilišnu diplomu  (VII  stupnja), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;

- najmanje pet godina radnog staža u struci;

- da nije osuđivan za kazneno djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

- da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti odbora;

- da nije na funkciji u političkoj stranci;

- da nema privatni/financijski interes u JP u čiji se nadzorni odbor kandiduje;

- da nije direktor ili član uprave društva;

- da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08);

- da nije osoba koju isključuju odredbe Zakona o gospodarskim društvima     ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15);

- da nije osoba koju isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17) i da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru u koji se kandiduje;

- certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa udjelom državnog kapitala.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa Javnog poduzeća i uvažavanja interesa drugih zainteresiranih sudionika;

- sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije;

- izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka;

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

- sposobnost upravljanja financijskim resursima i naklonjenost timskom radu;

- rezultati rada ostvareni tijekom karijere.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 524/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.