Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA"

D.O.O. BIHAĆ

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać.

 

 

II

 

 

a)     Opći kriterij i za izbor i imenovanje tri člana Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać:

- da je stariji od 18 godina;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri   godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

- da se na njega ne odnosi član IX. l . Ustava Bosne i Hercegovine

b)     Posebni kriteriji za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;

- najmanje pet godina radnog staža u struci;

- da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući

vrijeme zatvorske kazne;

- da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti odbora;

- da nije na funkciji u političkoj stranci;

- da nema privatni/finansijski interes u JP u čiji se nadzorni odbor kandiduje;

- da nije direktor ili član uprave društva;

- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08);

- da nije lice kojeg isključuju odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15);

- da nije lice kojeg isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17,69/17 i 96/17) i

- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru u koji se kandiduje;

- certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa udjelom državnog kapitala.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa Javnog preduzeća i  uvažavanja interesa drugih zainteresovanih sudionika;

- sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije;

- izražena individualnost, inicijalivnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka;

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

- sposobnost upravljanja finansijskim resursima i naklonjenost timskom radu;

- rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu  narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim ma Federacije BiH".

 

 

V broj 524/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.