Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O RASPISIVANJU

JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I NOMINIRANJE

TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG

PODUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ

 

 

I

 

 

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/18), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 522/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.