Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i _8/06), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O RASPISIVANJU

JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR INOMINOVANJE

TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG

PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ

 

 

I

 

 

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/18), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 522/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fađil Novalić, s. r.