Na temelju čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM

PODUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AV1O PROMETA

FEDERACIJE BiH - JP AERODROM MOSTAR"

UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 614400 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine "Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 430.000,00 KM.

Sredstva iz stavka (1) ove točke bit će utrošena za:

1)     Troškove uposlenih (osobni dohodci, porezi i doprinosi, topli obrok, prijevoz)

2)     Troškove osiguranja imovine i osoba za 2019. godinu i osiguranje od djelatnosti od odgovornosti trećih lica

3)     Materijalni troškovi poslovanja

4)     Troškove energenata

5)     Redovita edukacija i školovanje osoblja u domaćim i inozemnim centrima

6)     Troškovi vanjskog revizora i troškovi inspekcijskog nadzora BHDCA

7)     Sudjelovanje na sajmovima u zemlji i inozemstvu i troškovi marketinga

8)     Troškove redovitog liječničkog pregleda djelatnika

9)     Troškove redovitog održavanja opreme (rezervni dijelovi, servisi vozila, itd.)

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava iz točke I ove odluke, te da sa "JP Aerodrom Mostar" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Aerodrom Mostar svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 521/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.