U skladu sa članom 7. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), a u vezi sa članom 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODREĐIVANJU ŠIRINE ZEMLJIŠTA PRIOBALNOG

POJASA RIJEKE DRINE U URBANOM DIJELU GRADA

GORAŽDA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, radi omogućavanja djelovanja nadležnih institucija kojima su dodijeljena javna ovlaštenja, daje saglasnost za određivanje drugačije širine zemljišta priobalnog pojasa (granica vodnog dobra) rijeke Drine na dionici uređenog korita rijeke Drine u užem urbanom području Grada Goražda, od one definirane članom 7. stav (I) tačka 3. Zakona o vodama i određene Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj UP-I-07-2-25/1-993/15V.M. od 10.07.2015. godine.

 

 

II

 

 

Za područje iz tačke I ove odluke širina vodnog dobra na potezu uređenog riječnog korita može biti i manja od 15 metara ukoliko se pri tome mogu postići ciljevi zaštite od štetnog djelovanja voda, zaštite voda i drugi Zakonom o vodama definisani ciljevi, ali granica istog ne može biti ispod širine pojasa (od 5 metara) potrebnog za održavanje obaloutvrda uređenog korita, a samo izuzetno do granice izrazite geomorfološke promjene (granica obale).

 

 

III

 

 

Pri utvrđivanju prijedloga izmjene granice vodnog dobra, Agencija za vodno područje rijeke Save dužna je:

- na neizgrađenom urbanom području iz tačke I ove odluke primijeniti kriterij iz člana 7. stav (1) tačka 3. Zakona o vodama,

- na izgrađenom urbanom području iz tačke I ove odluke primijeniti kriterije iz tačke II ove odluke.

 

 

IV

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 40/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.