Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizacije organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE VOJARNE "ŽUNOVNICA" OPĆINI HADŽIĆI

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje Općini Hadžići vojarna "Žunovnica" na period od jedne godine, bez naknade, i to parcela označena kao k.č. 2387, upisana u PL 145, K.O. Žunovnica, ukupne površine l .725.888 m², sa pripadajućim objektima.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnina).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 39/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.