Na temelju čl. 25. i 37, Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA

FEDERACIJE BiH - JP AERODROM TUZLA"

UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 614400 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 430.000,00 KM.

Sredstva iz stavka (1) ove točke bit će utrošena za:

1.     Nabavka sirovina i materijala, sitnog inventara i HTZ opreme;

2.     Nabavka energenata;

3.     Troškovi osiguranja;

4.     Naknada za korištenje sustava za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljaga;

5.     Naknada za odobravanje programa sigurnosti i naknade za provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatera;

6.     Troškovi usluga tekućeg održavanja;

7.     Troškovi PTT komunikacija i komunalnih usluga;

8.     Troškovi stručnog osposobljavanja zaposlenika;

9.     Dio plaća, doprinosa i naknada uposlenika;

10.   Troškovi osiguranja medicinskog servisa;

11.   Troškovi kamata kreditnog zaduženja;

12.   Drugi troškova izdataka i rashoda koji se mogu javiti poslovanjem poduzeća.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava iz točke I ove odluke, te da sa "JP Aerodrom Tuzla" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Aerodrom Tuzla, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 520/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.