Na temelju čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA - UNAPREĐENJE

AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH - JP AERODROM

BIHAĆ" UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019, GODINU

FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava kapitalnog transfera -"Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 615400 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 3.535.000,00 KM.

Sredstva iz stavka (1) ove točke bit će utrošena za:

2)     Izgradnja testne dionice poletno sletne staze

3)     Eksproprijacija zemljišta za potrebe izgradnje aerodroma

4)     Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji testne dionice poletno sletne staze.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava iz točke I ove odluke, te da sa "JP Aerodrom Bihać" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Aerodrom Bihać, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 519/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.