Na osnovu čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA -UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH -JP AERODROM BIHAĆ" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava kapitalnog transfera -"Kapitalni transferi jadnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 615400 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 3.535,000,00 KM.

Sredstva iz stava (1) ove tačke bit će utrošena za:

1)     Izgradnja testne dionice poletno sletne staze

2)     Eksproprijacija zemljišta za potrebe izgradnje aerodroma

3)     Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji testne dionice poletno sletne staze.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši konstantan nadzor o utrošku sredstava iz tačke I ove odluke, te da sa "JP Aerodrom Bihać" potpise ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provođenja postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Aerodrom Bihać, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 519/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.