Na temelju čl 25. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH - JP AERODROM MOSTAR" UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava kapitalnog transfera -"Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 615400 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 3,535.000,00 KM.

Sredstva iz stavka (1) ove točke bit će utrošena za:

1)     Širenje rulnih staza i rekonstrukcija manevarskih površina i iscrtavanje nove horizontalne signalizacije

2)     Dogradanja upravnog dijela zgrade

3)     Postavljanje perimetarske ograde i popratnih tehničkih sadržaja i njihovo usklađivanje s međunarodnim zrakoplovnim standardima

4)     Priključak na gradsku vodovodnu mrežu

5)     Vozilo Follow me s uređajem za mjerenje koeficijenta trenja

6)     Specijalno vozilo za ornitološku službu

7)     Projektna dokumentacija i nadzori

8)     Instalacija rasvjete na voznim stazama

9)     Zamjena dotrajalog stupa za rasvjetu platforme

10)   Ugradnja klimatizacije u objektu za smještaj opreme za prihvat i otpremu putnika

11)   Informatičko telekomunikacijska oprema

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava iz točke I ove odluke, te da sa "JP Aerodrom Mostar" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Aerodrom Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 518/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.