Na osnovu čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA -

UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH -

JP AERODROM MOSTAR" UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava kapitalnog transfera -"Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 615400 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 3.535.000,00 KM.

Sredstva iz stava (1) ove tačke bit će utrošena za:

1)     Širenje rulnih staza i rekonstrukcija manevarskih površina i iscrtavanje nove horizontalne signalizacije

2)     Dogradanja upravnog dijela zgrade

3)     Postavljanje perimetarske ograde i popratnih tehničkih sadržaja i njihovo usklađivanje s međunarodnim avio standardima

4)     Priključak na gradsku vodovodnu mrežu

5)     Vozilo Follow me s uređajem za mjerenje koeficijenta trenja

6)     Specijalno voz|lo za ornitološku službu

7)     Projektna dokumentacija i nadzori

8)     Instalacija rasvjete na voznim stazama

9)     Zamjena dotrajalog stupa za rasvjetu platforme

10)   Ugradnja klimatizacije u objektu za smještaj opreme za prihvat i otpremu putnika

11)   Informatičko telekomunikacijska oprema

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, da vrši konstantan nadzor o utrošku sredstava iz tačke I ove odluke, te da sa "JP Aerodrom Mostar" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provođenja postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Aerodrom Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BIH".

 

 

V broj 518/2019

09. maja 2019. godine.

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.