Na temelju čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na, 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI

TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA - UNAPREĐENJE

AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH - JP AERODROM

TUZLA" UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU,

FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 615400 Proračunom Federacije

Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) u iznosu od 3.535.000,00 KM.

Sredstva iz stavka (1) ove točke bit će utrošena za:

1)     Dodatne radove u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala, dodatne isporuke robe u okviru projekta uređenja enterijera oba objekta te izvođenje neophodnih radova za potrebe završetka projekta unapređenja aerodromske rasvjete na CAT l

2)     Vanjsko uređenje carinskog skladišta za avionsko gorivo i uspostava protupožarne zaštite sa odgovarajućim alarm sustavom - javljačem požara

3)     Zona za pušenje u odlaznom gate-u

4)     Nadstrešnica ispred dolaznog gate-a

5)     Vanjsko uređenje oko atrijuma i putničkog terminala (sa vanjskom rasvjetom i rezervoarom za protupožarnu zaštitu)

6)     Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu realizacije projekta izgradnje Atrijuma

7)     Oprema za službene prostorije u putničkom terminalu (uredski namještaj, opremanje konferencijske sale, VIP prostorije i drugo)

8)     Vizualni identitet Aerodroma Tuzla

9)     Kupovina zemljišta i šume za potrebe završetka projekta - CAT l

10) Nabavka, isporuka i ugradnja novog rendgen uređaja (odvojeni prtljag)

11)   Sustav traka za odlazni i dolazni putnički prtljag

12)   Aerodromska oprema

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava iz točke I ove odluke, te da sa "JP Aerodrom Tuzla" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Aerodrom Tuzla, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 517/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.